Etik och bemötande

Blomsterfonden arbetar aktivt med etik och bemötande inom vård och omsorg. Vi arbetar både på lokal och central nivå med dessa frågor.

Centralt bemötandeteam

Blomsterfonden har en ledare i etik- och bemötande som aktivt arbetar med etik- och bemötandefrågor inom vård och omsorg. Ledaren i etik- och bemötande är ansvarig för vårt centrala bemötandeteam där en etik- och bemötandehandledare från vardera verksamhet inom vård och omsorg representeras.

I det centrala bemötandeteamet diskuteras ledarskap och handledning i  etik- och bemötandefrågor. Teamet tar fram mallar för dokumentationen runt våra boende.

Varje boende har bland annat en individuell bemötandeplan, en individuell aktivitetsplan och en levnadsberättelse.

Dessa har arbetats fram så att bemötandet alltid ska anpassas efter individen och för att arbetet med bemötandet ska ske aktivt.

Det lokala bemötandeteamet

På varje anläggning finns det också ett lokalt bemötandeteam bestående av bland annat etik-och bemötandehandledare, handledare i beröringsmassage, handledare i jagstödjande förhållningssätt och processhandledare.

Det lokala bemötandeteamet diskuterar boendenära frågor och tar upp konkreta situationer som uppstått på anläggningen.

AnneLie Svensson, ledare i etik och bemötande

Frågor om Blomsterfondens arbete med etik och bemötande?

Kontakta AnneLie Svensson, ledare i etik och bemötande, 08-555 94 808.