Blomsterfondens arbetssätt

 Teamet runt den boendeTeam runt den boende
Vi arbetar i team runt den boende, alltså runt dig, för att kunna tillgodose vård, omsorg och service utifrån dina individuella behov och önskemål. I teamet runt dig finns undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor (gruppchefer), sjukgymnast, äldrepedagog, arbetsterapeut,  verksamhetschef samt läkare (som arbetar på konsultbasis) och handledare i etik och bemötande.

Kontaktmannaskap
När du flyttar in hos oss tilldelas du en kontaktman. Han eller hon har till uppgift att ansvara för att dina behov och önskemål tillgodoses gällande personlig omvårdnad, aktiviteter och kontakt med anhöriga/närstående. Du tilldelas också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska/gruppchef som är ytterst ansvarig för din omvårdnad.

Carpe momentum – vid demensjukdom
Vi tillämpar de fyra metoderna validation, reminiscens, jagstödjande förhållningssätt och beröringsmassage som ingår i vårt koncept Blomsterfondens Carpe Momentum – Fånga stunden för att ge trygghet, värdighet, integritet och bekräftelse till livets slut.

Målet med Blomsterfondens Carpe Momentum är att alla som flyttar in till Föreningen Blomsterfonden skall få ett individuellt bemötande utifrån den person de har varit och är. För att på bästa sätt kunna arbeta med denna kunskapsutveckling finns det ledare, handledare och ombud i etik och bemötande.

  • Validation (som ju betyder bekräftelse) baseras på Naomi Feils teori. Det innebär att en person med intellektuell funktionsnedsättning (demenssjukdom) ska få känna sig förstådd vilket uppnås med exempelvis bekräftande samtal.
  • Reminiscens (erinring, hågkomst) är en metod som är utformad för att medvetet arbeta med äldre personer med minnessvårigheter eller en demenssjukdom. Reminiscens metoden bygger på att aktivera de tidiga minnen som ofta finns kvar länge hos personer med demenssjukdom.
  • Jagstödjande förhållningssätt är att stödja en funktionsförmåga som är nedsatt eller fattas. Om vi ser människan som ett pussel och en pusselbit fattas, så måste personalen vara den saknade pusselbiten – funktionsförmågan. Så att personen får känna sig som en hel människa med intakt självkänsla.
  • Beröringsmassage använder vi för att skapa välbefinnande, tillit och kommunikation. Används för att stödja, trösta, minska oro och smärta hos våra boende och kunder.

Anhörigombud
På var och ett av Blomsterfondens äldreboenden finns det anhörigombud som är till för att stötta anhöriga i anhörigstödjande samtal.

Våra riktlinjer grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Kvalitet
Vi har ett kvalitetssystem, det vill säga en organisatorisk struktur för rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet. Vi har en kvalitetsansvarig som arbetar särskilt med kvalitetsfrågor i Blomsterfonden.

Gabriele Midinet, kvalitetsansvarig

Gabriele Midinet är kvalitetsansvarig inom Blomsterfonden.
Hon nås på telefon 08-555 94 807.