Organisation

Blomsterfonden är en ideell förening. Medlemmarna är, genom årsstämman, det högsta beslutande organet.

Tillsättning av styrelse

Medlemmarna i föreningen väljer på ordinarie föreningsstämma minst två och högst fyra ledamöter i styrelsen jämte två suppleanter för dem. Förslag på nya stämmovalda styrelseledamöter, när så blir dags, tas fram av en valberedning.

Av medlemmarna i föreningen valda ledamöter och suppleanter väljs halva antalet vartannat år för en tid av två år.

Envar från Stockholms Stifts domkapitel, styrelserna för Stockholms Läkarförening och Sveriges Advokatsamfund samt Unionen och Kooperativa Förbundet utser för två år varje gång en ledamot i styrelsen jämte suppleant att fungera vid förfall för ordinarie ledamoten.

Tillsättning av VD

Styrelsen utser i sin tur VD. VD ansvarar för den operativa verksamheten och den löpande förvaltningen.

Organisationsschema:Organisationsschema för Blomsterfonden