Övergripande policy

Policy för Föreningen Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening, och enligt stadgarna är målet att på ett värdigt och varaktigt vis hedra de dödas minne. Detta görs möjligt genom mottagande av penninggåvor som resulterar i utfärdande av minneshyllningar. Det överskott som finns kvar används till uppförande av bostäder för äldre, social verksamhet, trivsel och anhörigstöd. Föreningen ska överleva och utvecklas på lång sikt, och verksamheten ska därför drivas med hög kvalitet. Ekonomin ska vara sund och varje verksamhet ska bära sina kostnader.

Värdegrund
Blomsterfondens värdeord är medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet. Vi vill att våra boende, hyresgäster, kunder och medlemmar ska känna värme, glädje och trygghet.

Blomsterfonden är en organisation som är politiskt och religiöst obunden.

Verksamhetsidé
”Blomsterfonden ska på ideell grund äga, uppföra och långsiktigt förvalta fastigheter för äldre samt tillhandahålla god service, vård och omsorg utifrån boendes, medlemmars och kunders behov.”

Den sociala verksamheten ska rikta sig mot hyresgäster i det ordinära boendet genom upprätthållande av viss vård och omsorg vilken finansieras med gåvor, donationer och testamentariska förordnanden. Sådan vård och omsorg ska komplettera den vård och omsorg som lämnas av samhället och inte ersätta den. Annan social verksamhet som ska förekomma är individuella bidrag och hyresnedsättningar som utgår från den enskilde individens behov och resurser.

Uthyrning av bostäder ska i första hand ske till äldre. Hyran ska vara anpassad till lägenhetens storlek och skick och den hyra som tillämpas på orten. För inflyttning gäller att man ska ha fyllt 60 år. Viss uthyrning till medarbetare i vår verksamhet kan förekomma, men i första hand ska då bostäder som av olika skäl inte lämpar sig för äldreboende anvisas. Sådana bostäder kan också tillfälligt uthyras till andra personer så att hyresförluster undviks.

Service och omsorg som lämnas till våra hyresgäster ska vara av hög kvalitet och individens behov ska alltid sättas i främsta rummet. Blomsterfondens medarbetare ska i förekommande fall hjälpa hyresgästen att få hemtjänst, läkarvård eller andra samhällsinsatser. För att höja servicenivån vid Blomsterfondens boendeanläggningar kan Blomsterfonden mot ersättning åta sig att på entreprenad utföra vissa tjänster, till exempel hemtjänst.

Sjukhemsverksamheten ska vara baserad på den enskilde boende som står i centrum och att dennes önskemål och behov styr arbetet så att vistelsen hos oss ger trygghet, trivsel och värdighet. Gällande lagar och förordningar ska ovillkorligen följas. Kvalitén på verksamheten ska vara så hög att den aldrig kan ifrågasättas.

Medarbetarna ska besitta hög kompetens för sina arbetsuppgifter och i övrigt vara lämpad för dessa. Kunnighet, engagemang och empati ska vara kännetecknande för samtliga. Vid nyanställning inom vården ska den sökande ha lägst undersköterskeutbildning. Utvecklingssamtal ska hållas med samtliga medarbetare minst en gång per år och följa fastställda riktlinjer. Varje chef sköter samtalen med sin närmast underställda medarbetare. Utvecklingssamtalet ska i sin tur ligga till grund för eventuell utbildning. Denna ska betraktas som en normal och fortgående process i verksamheten.